Τα νέα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων

πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων

Πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων

Κάθε ανελκυστήρας που εγκαθίσταται υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των προτύπων του ΕΛΟΤ.  Αυτά ορίζουν τις διατάξεις ασφαλείας και τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων. Τα πρότυπα που ίσχυαν μέχρι τις 31/08/2017 είναι τα ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2. Στις 01/09/2017 τα πρότυπα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα νέα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων  τα οποία είναι υποχρεωμένος να πληροί κάθε ανελκυστήρας ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του.

 Παρακάτω θα αναφερθούν επιγραμματικά κάποιες απαιτήσεις, από τα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων,  οι οποίες  πρέπει να εφαρμόζονται από τις 01/09/2018 στην εγκατάσταση, στην λειτουργία και στην συντήρηση των ανελκυστήρων. 

Απαιτήσεις από τα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων:

 • Το μέσο βάρος ενός ανθρώπου καθορίζεται να είναι 75 kgr (κιλά).
 • Πρέπει να αναφέρεται ρητά και με ακρίβεια η  προβλεπόμενη χρήση του ανελκυστήρα (ατόμων ή φορτίων ή φορτίων με συνοδεία ατόμων).
 • Η ευθύνη για τον εξαερισμό του φρεατίου, βαρύνει τον κατασκευαστή του κτιρίου.
 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση πυροσβεστήρα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Ο φωτισμός ενδιάμεσα στο φρεάτιο και στα μηχανοστάσια – τροχαλιοστάσια πρέπει να είναι συγκεκριμένης ποσότητας (σε lux).
 • Όλες οι γυάλινες επιφάνειες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα πρέπει να είναι από πολυστρωματικό γυαλί.
 • Τα τοιχώματα, οι πόρτες και το δάπεδο  του φρεατίου πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντοχή.
 • Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να υπάρχει πρόσβαση σε χώρους εργασίας (μηχανοστάσια, τροχαλιοστάσια κ.λπ.) από ιδιωτικούς χώρους.
 • Πρέπει να υπάρχει διάταξη αρπάγης στο αντίβαρο κάτω από τον πυθμένα του φρεατίου
 • Το προστατευτικό κάλυμμα του αντίβαρου ξεκινά από 0,3 μ. έως ελάχιστο 2 μ από το δάπεδο.
 • Στο κάτω μέρος του φρεατίου πρέπει να τοποθετηθεί κομβιοδόχος συντήρησης ίδια με αυτήν που τοποθετείται στην οροφή του θαλάμου.
 • Πρέπει να τοποθετηθεί ηχητικό και φωτεινό σήμα κάτω από το θάλαμο κατά την κίνηση στη συντήρηση.
 • Οι θύρες ορόφου και οι θύρες θαλάμου πρέπει να έχουν υψηλότερες μηχανικές αντοχές και πυροπροστασία αν απαιτείται.
 • Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας σταματήσει για οποιονδήποτε λόγο στη ζώνη απασφάλισης, η δύναμη με την οποία πρέπει να ανοίξει είτε η θύρα του θαλάμου είτε η θύρα του φρεατίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 300Ν.
 • Η κατώτερη θύρα του φρεατίου πρέπει να μπορεί να ανοίγει από το κάτω μέρος του πυθμένα με την χρήση κάποιου συρματόσχοινου.
 • Τα εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία του θαλάμου πρέπει να είναι περιορισμένης ευφλεκτότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1
 • Τα τοιχώματα και η ποδιά του θαλάμου απαιτούνται να είναι ισχυρότερα.

Ακόμη τα πρότυπα αναφέρουν:

 • Ο θάλαμος θα έχει στο άνω μέρος προστατευτικό τοίχωμα το λιγότερο 0,10 μ. Αυτό είναι  ανεξάρτητο από τα κενά που υπάρχουν.
 • Ο φωτισμός του θαλάμου πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 100mm από οποιοδήποτε τοίχωμα του και 1m πάνω από το δάπεδο.
 • Η ένταση φωτισμού θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 lux.
 • Η αντοχή και τα χαρακτηριστικά των συρματόσχοινων πρέπει να είναι σύμφωνα με το ΕΝ 12385-5.
 • Στις συνδέσεις των συρματόσχοινων επιτρέπονται μόνο οι αυτοπεδούμενοι σφηνοειδείς κώνοι, θηλιές ενισχυμένες με ροδάντζες και με κυρτωμένες απολήξεις.
 • Η χρήση μέσων όπως αλυσίδες, συρματόσχοινα ή ιμάντες μπορεί να γίνει όταν η ονομαστική ταχυτάτη κίνησης δεν υπερβαίνει τα 3,0 m/s .
 • Όταν η ονομαστική ταχύτητα κίνησης υπερβαίνει τα 3,0 m/s πρέπει να παρέχονται μέσα αντιστάθμισης.
 • Η δοκιμή αρπάγης για ακαριαία πέδηση γίνεται με την ονομαστική ταχύτητα και το ονομαστικό φορτίο, καθώς και με την ονομαστική ταχύτητα και με το 125% του ονομαστικού φορτίου όταν πρόκειται για ηλεκτρουδραυλικούς ανελκυστήρες.
 • Η αρπάγη ακαριαίας πέδησης με απόσβεση καταργείτε και δεν θα χρησιμοποιείται πλέον.
 • Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σημείων ενεργοποίησης στον περιοριστήρα ταχύτητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250mm σε σχέση με την κίνηση του συρματόσχοινου του περιοριστήρα ώστε να διασφαλίζεται η ενεργοποίηση του προτού επιτευχθεί επικίνδυνη ταχύτητα,
 • Οι βαλβίδες θραύσης και οι μειωτήρες (περιοριστήρες παροχής) πρέπει να είναι προσβάσιμοι για ρύθμιση και επιθεώρηση απευθείας από την οροφή του θαλάμου ή τον πυθμένα του φρεατίου.
 • οι οδηγοί πρέπει να κατασκευάζονται με ψυχρή ή μηχανική κατεργασία (εξελασμένος χάλυβας ή μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες τριβής).
 • Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ο θάλαμος θα πρέπει να ακινητοποιείται κάθε φορά που η θερμοκρασία του λαδιού υπερβεί τα επιτρεπτά όρια. Η ακινητοποίηση του θαλάμου θα γίνει στην κατώτερη στάση. Η επαναφορά του συστήματος θα γίνεται αυτόματα, όταν η θερμοκρασία του συστήματος επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Τέλος,

 • Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιούντα θα είναι αποκλειστικά τύπου 2Ρ+ΡΕ (σούκο).
 • Η γείωση προστασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το HD 60364-4-41/2007.
 • Εισάγεται η δυνατότητα χρήσης προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων (λογισμικού) σε εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια των ανελκυστήρων (PESSRAL).
 • Δεν θα επιτρέπεται πλέον η χρήση κομβίου STOP εντός του θαλάμου.
 • Θα πρέπει να τοποθετείται σκάλα αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω απόληξη φρεατίου.

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν στόχο την καλύτερη λειτουργία των ανελκυστήρων και την μεγαλύτερη  ασφάλεια του χρήστη.

Ο συνδυασμός των νέων προτύπων, με την σωστή και τακτική συντήρηση όπως ορίζεται και από την νομοθεσία, θα οδηγήσει στην ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα στη  βελτιωμένη εμπειρία του επιβάτη από την χρήση του και ακόμα πιο σημαντικό στην αποφυγή ατυχημάτων.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε την χρήση cookies